ZARYSOWANIE WEDŁUG ZAŁOŻEŃ

Podziela nadto przekonanie, że technologia kształcenia nie jest, bo i być nie może nośnikiem tych wartości, które stanowią o pedagogicznym sensie zastosowań komputerów w edukacji. Sens bowiem leży nie w wartościach technicznych, czy technologicznych, a w warto­ściach etyczno-poznawczych.Zarysowanie według założeń i przyjęcie właściwej koncepcji pedago­gicznej zastosowania komputerów w procesie dydaktycznym, wymaga odwołania się do teorii wielostronnego kształcenia W. Okonia, jako tej, która ujawnia rzeczywiste funkcje komputera w edukacji, wyznaczając jego miejsce oraz poprawną metodycznie rolę. Spośród wyliczonych powyżej, a skodyfikowanych ujęć teoretycznych, jedynie dydaktyka ogólna w po­staci teorii wielostronnego kształcenia W. Okonia, uwalnia nauczyciela od paradygmatu negatywnie zweryfikowanego nauczania programowanego i wskazuje na podwójną rolę komputera – jako przedmiotu i środka dy­daktycznego.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)