ZACHOWANIE WŁASNOŚCI ROZWOJOWYCH

W szczególności zachowuje własności rozwojowe funkcjonalnej struktury kierunkowo zorganizowanej ze względu na osią­ganie maksymalnie wysokiego poziomu stałości równowagi wewnętrznej, zrekon­struowanej w paragrafie poprzednim. Dzięki temu, stosując metodę historyczno-kry- tyczną do analizy rozwoju idei naukowych zawartych w historycznie kolejnych teoriach, można odtworzyć własności rozwojowe kolejnych struktur iogiczno-mate- matycznych, implicite zawartych w poszczególnych teoriach (a także tych, które stanowią ich składniki genetycznie wypracowane wcześniej).Zwróćmy uwagę na jeden moment, sugerujący, że przekształcenie jednej struk­tury logiczno-mat ematycznej w inną, rozwojowo następną, chociaż dochodzi do skutku w rezultacie (nieświadomego) procesu abstrakcji reflektywnej i równoważenia się, a więc zdeterminowane jest przez pewną prawidłowość obiektywną, retrospek­tywnie może być ujmowane przez świadomość podmiotu jako zależność o charakte­rze logicznym.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)