WRACAJĄC DO POJĘCIA STRUKTURY

Wracając do Piagetowskiego pojęcia struktury, jeśli typ przekształceń charakte­ryzujących struktuty progresywnie przekształcające się określić mianem własności rozwojowej W — przez analogię do funkcjonalnych struktur kierunkowo-zorgani- zowanych ze względu na własność rozwojową W, — to można powiedzieć, że włas­ność rozwojowa W struktury 5 typu S jest pierwotna eksplanacyjnie względem własności elementów tej struktury i relacji między nimi. Twierdzenie to wyraża Piagetowski holizm czy strukturalizm metodologiczny. Piaget zakłada ponadto tezę holizmu czy strukturalizmu ontologicznego; wymienione powyżej twierdzenie byłoby po prostu jej konsekwencją. Własność rozwojowa W struktury 5 typu S polega na stałym przekształcaniu się struktury 5 w strukturę o coraz większej liczbie elementów i poziomów hierarchicznych, w coraz wyższym stopniu wzajemnie po­wiązanych, tj. — mówiąc skrótowo — w strukturę o wzrastającym stopniu złożoności i spójności wewnętrznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)