ROZWÓJ I POSTĘP POZNAWCZY

Skoro rozwój’ i postęp poznawczy nie podlega określonym normom i dyrektywom sformułowanym w terminach logicznych własności systemów wiedzy’ naukowej oraz logicznych relacji między tymi systemami, to wobec tego nie wykazuje on żad­nych prawidłowości ogólnych, być może nawet — nie ma sensu mówić o jakim­kolwiek rozwoju, a tym bardziej — postępie. Można rzec, iż charakterystyczne dla obu tych stanowisk jest pozostawanie w kręgu „ideologii historycznej” w sensie F. Engelsa. Trudności wynikłe z charakterystycznego dla tego punktu widzenia –  ma […] do czynienia w każdej dziedzinie pomijania obiektywnych, społeczno-praktycznych determinant poznania naukowego skumulowały się w kryzysie panującym aktualnie zwłaszcza w anglosaskiej filozofii nauki; szczególnie dobitnie uwidocznia się on w toczonej już od dłuższego czasu be/, żadnych rezultatów kontrowersji na temat rozwoju nauki. Chodzi tu o kon­trowersję zainicjowaną pracami zwolenników tzw. anarchizmu epistemologicz- nego (metodologicznego): T. Kuhna, P. K. Feyerabenda i innych, polemizują­cych z „logicznym”, głównie zaś z hipotetystycznym, modelem nauki w^ wersji K. Poppera.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)