OSTATNI PUNKT

Przypomnijmy, że ten ostatni punkt należy rozumieć w ten sposób, iż podsta­wową determinantą rozwoju wiedzy naukowej jest czynnik równoważenia, podpo­rządkowujący sobie wszystkie inne, drugorzędne determinanty, stanowiące warunki niezbędne tego procesu. Taki drugorzędny charakter należy przypisać nawet doś­wiadczeniu fizycznemu, które w swej specyficznie naukowej odmianie, związanej z praktyką eksperymentalną, stanowi warunek niezbędny rozwoju nauk empirycz­nych. Podobny charakter posiadają takie czynniki społeczno-kulturowe, jak język czy szeroko pojęta tradycja kulturowa lub też czynniki społeczne związane z oddzia­ływaniami interpersonalnymi, w szczególności tymi, jakie wchodzą w grę w społecz­nej praktyce komunikacyjnej. Język jest co prawda niezbędnym środkiem werbali­zacji wiedzy naukowej, dzięki niemu możliwe jest przekazywanie wiedzy zwerbalizowanej nawet z pokolenia na pokolenie, nie mówiąc już o zwykłej wymianie infor­macji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)