OCENA SŁUSZNOŚCI

Podnosi się kwestię: „destruktywnego dla psychiki dziecka przewar­tościowania – »dzieciństwo« zostało zaadoptowane do funkcjonowa­nia i możliwości komputerów, które w ten sposób stają się podmio­tami w ich stosunkach z dzieckiem. Rezultatem … jest rozwój wyłącznie analitycznych i funkcjonalnych umiejętności dzieci, któ­re kształtowane są przez spłaszczony, dwuwymiarowy, wizualny, po­zbawiony życia i dostarczający zewnętrznych wyobrażeń ekran kom­putera.”Ocena słuszności zastrzeżeń pedagogów, dotyczących swoiście pojmo­wanego redukcjonizmu, zależna jest od przyjętego punktu widzenia roli komputera w procesie nauczania-uczenia się. Jeśli przyjmiemy technolo­giczną wizję realizacji procesu nauczania, mającego zapewnić efektywne przyswojenie przez uczniów treści przy pomocy komputera, to argumenty krytyczne wobec prób zastępowania nauczyciela komputerem potraktować musimy, jako przemawiające za ograniczonością możliwości poznawczych tak rozumianego procesu kształcenia.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)