NORMATYWNY CHARAKTER

Tak więc teoretyczny, a przy tym ahistorycznie normatywny charakter trady­cyjnych systemów teorii poznania naukowego sprawia, że nie są one w stanie okreś­lić w sposób konsekwentny statusu metodologicznego swych własnych twierdzeń, a tym bardziej wykorzystywać poznawczo innych, opozycyjnych względem nich, społecznie w swoim czasie akceptowanych ujęć epistemologicznych praktyki nauko­wej. Z konieczności więc ograniczać się one muszą do czysto „wewnętrznej” (lo­gicznej) analizy idei naukowych czy (na wyższym niejako „piętrze”) teoriopoznaw­czych. Przy tym systemy te ową analizę logiczną traktują bądź jako nieprzekraczalne ramy badań epistemologicznych — filozoficznej analizy nauki, bądź też — napo tykając na tej drodze nieprzezwyciężalne trudności, zwłaszcza w zakresie problemów do­tyczących rozwoju poznania naukowego — popadają w swoisty nihilizm poznawczy.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)