INNE ZADANIA

Budzenie zaintere­sowań poznawczych, rozwój zdolności twórczych, czy też takich przedsię­wzięć jak: edycja prasy uczniowskiej, kopiowanie materiałów tekstowych i graficznych (za pomocą skanera), rejestracja i przetwarzanie zapisu dźwię­kowego komponowanej przez uczniów muzyki, przygotowywanie wystaw szkolnych, nawiązywanie kontaktów i bezpośrednia komunikacja między uczniami z odległych miejsc, niezależna od kraju zamieszkania (poczta elektroniczna) itd.W literaturze przedmiotu spotkać można również inne podziały zakre­sów edukacyjnych zastosowań komputerów. W. Skrzydlewski wyodrębnia 3 etapy,w których komputer okazuje się narzędziem użytecznym: projektowania i przygotowania kształcenia,   realizacji procesu kształcenia, procesu uczenia się w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych i nauki własnej (także poza formami zinstytucjonalizowanymi).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)