INNA WAŻNA WŁAŚCIWOŚĆ

Inną ważną właściwością omawianego mechanizmu jesf jego biologiczny charak­ter. Biologizm tego funkcjonalnego ujęcia mechanizmu rozwoju struktur poznaw­czych wynika z pojęcia adaptacji, która jest pojmowana jako szczególna forma adap­tacji biologicznej organizmów żywych do środowiska zewnętrznego, stanowiąca — co więcej — przedłużenie i poszerzenie na dalszych etapach rozwoju inteligencji czysto biologicznych, znacznie prostszych technik adaptacyjnych. To, iż adaptacja umysłowa jest szczególną formą biologicznej oznacza w szczególności, że (1) asymi­lacja i zdolność akomodacyjna są niezmiennymi funkcjami biologicznymi, (2) pod­stawą pierwszych asymilacji w rozwoju ontogenetycznym są struktury biologiczne (istotnie, w omawianej teorii przyjmuje się, że w rozwoju poznania wyjściowymi strukturami są wrodzone struktury odruchowe, posiadające charakter logiczno-ma- tematyczny z uwagi na genetyczne związki z późniejszymi strukturami formal­nymi).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)