EPISTEMOLOGICZNE KONKLUZJE PSYCHOLOGICZNEJ TEORII PIAGETA

Obecnie przystąpimy do wskazania pewnych konkluzji epistemologicznych, jakie z charakterystyki tej wyprowadza explicite bądź zakłada implicite twórca epistemologii genetycznej, tworząc tym samym zarys psychologicznej koncepcji rozwoju wiedzy naukowej. Stanowi ona, oczywiście, główny trzon jego teorii poznania naukowego.Podkreślić należy, że wnioski epistemologiczne, o których mowa, wynikają nie tyle z samej teorii rozwoju inteligencji, ile raczej z pewnego jej rozbudowania za pomocą określonych założeń dodatkowych. Poza kontekstem owych założeń teoria ta mogłaby implikować bardzo różne zespoły twierdzeń epistemologicznych. W szcze­gólności, można by np. przypuszczać, że skoro charakteryzuje ona rozwój procesów poznawczych dowolnego podmiotu w ontogenezie, dostarcza przeto odpowiedzi na pytanie: „Jak jednostkowy podmiot przyswaja sobie treść doświadczenia spo­łecznego czy treść dowolnej formy świadomości społecznej, m. in. tej formy, którą powszechnie identyfikuje się z wiedzą naukową?”

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)