DOSTRZEGANE LICZNE ZALETY

Komputery ze względu na dostrzegane, liczne zalety (w tym zwłasz­cza v/ odniesieniu do animacji oraz symulacji procesów i zjawisk niedo­stępnych dla receptorów wzroku lub trudnych do zaobserwowania w wa­runkach rzeczywistych, sterowania rejestracją i analizą pomiarów zjawisk fizycznych, chemicznych biologicznych i in.) są atrakcyjnym środkiem dydaktycznym. Ich potencjalna przydatność bez wątpienia wynika z ro­snących w sposób dynamiczny „technicznych możliwości” w zakresie: rejestracji informacji tekstowych, graficznych i dźwiękowych;  ich magazynowania w sposób wierny, tzn. bez utraty jakości prze­chowywanych danych;wyposażenia w rozliczne i coraz bardziej zaawansowane narzędzia przetwarzania danych;prezentacji informacji i łatwości ich powielania,;komunikacji między ich użytkownikami w sieciach lokalnych, rozszerzonych i globalnych, a także adaptacji i ułatwień w po­rozumiewaniu się środkami tradycyjnymi jak: telefon, telex i fax.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)