DLA DYDAKTYKI

Dla potrzeb niniejszej analizy znacznie donioślejsze wydaje się inne spostrzeżenie Wł. Zaczyńskiego. Jego zdaniem, nauczanie programowane być może odsłoniło granice idei nauczania problemowego, a jednocześnie zainicjowało poprawne metodologicznie badania nad treściami kształce­nia, ujawniając związek rzeczowy między cechami treści kształcenia, a me­todami ich udostępniania uczniom. Dla dydaktyki współczesnej opis wzajemnych relacji pomiędzy treściami i metodami kształcenia jest nie­zmiernie istotny, stanowi bowiem „rdzeń sformułowanej przez W. Okonia teorii wielostronnego kształcenia .Istnienie w nauce czterech podstawo­wych kategorii zdań (opis, wyjaśnienie, ocena, norma)oraz wyodręb­nienie zależności między celami kształcenia, warstwami treści (kategoria­mi zdań), strategiami nauczania (asocjacyjna, problemowa, eksponująca, operacyjna) oraz metodami udostępniania treści przez nauczyciela i przy­swajania przez ucznia (podające, problemowe, eksponujące i praktyczne), a także środkami dydaktycznymi, wykorzystywanymi w ramach wybra­nych metod i strategii nauczania- stanowi również inspirację naszych rozważań nad edukacyjnymi zastosowaniami komputerów.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)