Kategoria: Struktura i nauka

ELEMENTY STRUKTUR

Wspomnieliśmy wcześniej, że jednym z kryteriów zaawansowania rozwojowego dowolnej struktury poznawczej jest stopień jej wewnętrznego zróżnicowania i spój­ności, a także stopień i rodzaj charakteryzującej ją odwracalności. Są to kryteria strukturalne, ponieważ odwołują się do własności globalnych struktur logiczno-ma­tematycznych, a przy tym wewnętrzne, w tym sensie, że abstrahują od jakiegokolwiek zewnętrznego kontekstu owych struktur. Uwzględniają one jedynie rodzaj elementów, sposób i stopień ich wzajemnego powiązania (koordynacji) oraz wynikające stąd własności globalne danej całości (spójność, odwracalność). Spójność zależy od stop­nia, w jakim wszystkie elementy danej struktury są wzajemnie ze sobą skoordynowane. Elementami struktur poznawczych są schematy czynności lub operacje (konkretne lub formalne).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!

SCHEMAT CZYNNOŚCI

Przez „schemat czynności” rozumie się tu „ustiukturowaną grupę dających się uogólnić własności danego działania, tj. tych, które pozwalają powtórzyć to samo działanie lub zastosować je do innej treści”. Inaczej mówiąc, schemat stanowi formę serii kolejno wykonywanych działań , wyraża więc to, co w szeregu czynności jest ogólne i może mieć zastosowanie w innej sytuacji. Niektóre schematy czynności mianowicie te, które stanowią źródło operacji, wyrażają — zdaniem Piageta — na ogólniejsze własności wszelkich działań (na dowolnych przedmiotach poznania), czyli własności koordynacji jako takiej. Własności te nie są cechami takiego czy intego działania jakiegoś indywidualnego podmiotu; wyrażają raczej to, co jest wspólne wszystkim podmiotom, odnoszą się więc do podmiotu „uniwersalnego” „epistemicznego”, nie zaś do podmiotu jednostkowego („psychologicznego”).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!

FAKTYCZNE DZIAŁANIE

„Faktycznie, takie działania jak łączenie (czy oddzielanie), porządkowanie (w jednym kierunku czy w kierunku odwrotnym), ustalanie odpowiedniości, etc. — działania stanowiące punkt wyjścia do operacji na klasach i relacjach — nie są po prostu działaniami, które można wykonywać na zewnętrznych przedmiotach; przede wszystkim są one działaniami, których schematy wyrażają ogólne koordynacje wszelkich działań, bo każde działanie (od prostych odruchów do działań wyuczo­nych, takich jak zrywanie kwiatów czy zapalenie fajki) zakłada przynajmniej jedną z koordynacji polegających na uporządkowaniu kolejnych ruchów czy połączeniu elementów, etc. Dlatego właśnie schematy takie mają całkowicie ogólne znaczenie i nie są po prostu charakterystyczne dla tego czy innego działania pojedynczej oso­by”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!

ROZWAŻNE DZIAŁANIE

Rozważane działania nie są specyficznymi działaniami indywidualnych .(czy psychologicznych) podmiotów: są one najogólniejszymi koordynacjami każdego systemu działań, wyrażając to, co jest wspólne wszystkim podmiotom, odnoszą się przeto do podmiotu uniwersalnego czy epistemicznego, nie zaś jednostkowego”. Z kolei „operacje” są zinterioryzowanymi (tj. umysłowymi) działaniami, które nabyły cechy odwracalności, tzn. mogą zachodzić w dwu kierunkach: od punktu wyjścia do rezultatu i z powrotem do punktu wyjściowego. Inaczej mówiąc, „operacją jest to, co przekształca jakiś stan A w stan B, przy czym w toku tego przekształcenia przynajmniej jedna cecha pozostaje niezmienna, z możliwością powrotu od B do A, anulującego to przekształcenie” . Dane działanie (umysłowe) jest odwracalne, jeśli jest ono skoordynowane z innym, umożliwiającym dokonanie przekształcenia odwrotnego względem poprzedniego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!